ไฮโดรโพนิคส์ ปุ๋ยอินทรีย์ ไส้เดือนดิน Smartfarming สินค้า

เอกสารการขออนุญาตเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

ดาวน์โหลดเอกสารการขออนุญาตเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน

คลิ๊กดาวโหลด ภาษาไทย 

Click English Version

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560
ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,053-873729

คลิ๊กที่นี้เพื่อดูประกาศ

เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเลี้ยงไส้เดือนดินกำจัดเศษผักเหลือทิ้งจากโรงแพ็คบรรจุผัก ผลไม้
วันที่ 18 กันยายน 2560 
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการ โรงงานแปรรูป และผู้สนใจทั่วไป 100 คน
(ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สนับสนุนโดย : โครงการ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานคัดบรรจุผักสดและแปรรูปอาหาร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ 2560

ติดต่อสอบถามโทร : 053-873728 ,084-4888305

เปิดรับสมัครงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) (จานวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติทั่วไป - เพศ ชาย/หญิง
- อายุไม่ต่่ากว่า 24 ปีบริบูรณ์
- สัญชาติไทย
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ได้แก่ สาขาคอมพิวเตอร์ วิศวคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
- มีประสบการณ์การท่างาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง ๆ ได้
- สามารถออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์ได้ (ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,ออกแบบสติ๊กเกอร์)
- สามารถซ่อมและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ได้

*ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2560

สามารดาว์นโหลดลายละเอียดและใบสมัครได้ ทีนี่

รายชื่อผู้เข้าอบรม

รายชื่อผู้เข้าอบรมการเลี้ยงหนอนแม่โจ้วันที่ 26,27,30 มิ.ย. 60 : ที่นี่่


รายชื่อผู้เข้าอบรมการเลี้ยงไส้เดือนดิน วันที่ 1 ก.ค. 60 : ที่นี่

ข่าวประชาสัมพันธ์หมด
 

คณะ คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-12.00 น.| คณะ คณบดี คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน จ.นครปฐม มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00-11.00 น.| คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดิน การกำจัดขยะอินทรีย์จากไส้เดือนดิน การผลิตน้ำหมักฉี่ไส้เดือน รวมถึงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM ระดับอุตสาหกรรม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ได้ให้การตอนรับและบรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้ทางคณะมาจากโครงการฝึกอบรมสัมนาและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.30-16.30 น. | บริษัท โอสถสภา จำกัด และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงาน การเลี้ยงไส้เดือนดินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ระดับ IFOAM การกำจัดขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดิน โดยผู้ฝึกอบรม มีผู้นำเกษตรกร พนักงาน ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน บรรยายให้ความรู้
และพาศึกษาดูงาน โดยทีมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์"

วันที่ 06 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30-16.30 น.| ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์" เพื่อถ่ายทอดและเผยแผ่ความรู้ด้านการกำจัดขยะอินทรีย์ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และลดมลภาวะที่ไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ฝึกอบรม มีบุคคลทั่วไปที่สนใจ เกษตรกร หน่วยงาน นักศึกษา จำนวน 60 คน มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ห้องประชุม Cosmology มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ช่วงบ่าย ฝึกปฏิบัติการ "เทคนิคการเลี้ยงไส้เดือนดิน" และ ศึกษาดูงาน "ต้นแบบโรงเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์" โดย ทีมศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสัมนา “สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ และวางแนวทางต่อยอดโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ.2560 |ทีมงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดสัมนา “สรุปผลการดำเนินงานโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ และวางแนวทางต่อยอดโครงการใหม่ในปีงบประมาณ 2561” โดย
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 เสวนา เรื่อง “การจัดการขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารอินทรีย์ ในพื้นที่ชุมชนเมือง และและโรงแปรรูป คัดบรรจุผลผลิตผักผลไม้” ได้เชิญผู้แทนจาก 12 หน่วยงานร่วมเสวนา
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการสัมมนาการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อ สนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง 
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กล่าวถึงโครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ โดย คุณขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาโครงการ
บรรยาย เรื่อง “แนวทางแก้ไขการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม” 
โดย รศ.ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้ไส้เดือนดินจัดการขยะอินทรีย์” 
โดย นายไพบูลย์ โพธิ์ทอง นักวิชาการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
บรรยาย เรื่อง “เทคนิคการใช้หนอนแม่โจ้จัดการขยะอินทรีย์” 
โดย ดร.สุลีรัก อารักษณ์ธรรม นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน
และช่วงเย็น รับมอบหนังสือ โปสเตอร์ แผ่นความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ แก่ หน่วยงานเป้าหมายทั้ง 14 แห่ง สำหรับใช้ต่อ ยอดและบริการวิชาการโครงการแก่ประชาชนในหน่วยงาน โดย อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ คุณขวัญชัย สกุลทอง ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์ ดร.นเรศ ศิริเกษร รองคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้มอบแก่ผู้แทนจาก 14 เทศบาล และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง 8 แห่ง
ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ข่าวเพิ่มเติม

ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานโครงการ
ตารางปปช.07 โครงการจัดการโรงขยะขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการผลิตอาหารระบบอินทรีย์_จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ประสานงานโครงการ
 >>>>>>>>>>>>